Charakteristika Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli

  
  

Obsah:

Historický vývoj a obecná charakteristika celé sbírky

fond: ARCHEOLOGIE

fond: HISTORICKÉ SBÍRKY

části fondu Historické sbírky:

Architektura

Zemědělství

Práce se dřevem

Práce s kovem

Práce s textiliemi

Práce s kůží

Potravinářství

Tiskařství

Kamnářství

Obchod

Doprava a sport

Oděvy a textil

Sklo

Keramika a porcelán

Nádoby ostatní

Kuchyňské nádobí

Nábytek

Domácnost

Svítidla

Hodiny a hodinky

Spolky

Hry a hračky

Hudební nástroje

Cigaretové obaly a kuřivo

Zápalky

Náboženství

Tradice a lidové zvyky

fond: MILITÁRIA

fond: VÝTVARNÉ UMĚNÍ

fond: FOTOARCHIV

fond: POHLEDNICE

fond: KARTOGRAFIE

fond: SFRAGISTIKA

fond: NUMIZMATIKA

fond: FILATELIE

fond: KNIHOVNA

fond: SBÍRKA Q. ŠÍMKA


nahoru

Historický vývoj a obecná charakteristika celé sbírky

Současná podoba sbírky Regionálního muzea v Litomyšli je výsledkem činnosti jeho bezprostředního předchůdce, litomyšlského městského muzea založeného v roce 1891. Při svém vzniku získalo městské muzeum starší gymnaziální sbírky a městský archiv. Záhy začalo vyvíjet vlastní trvalou akviziční činnost zaměřenou především na historické obory. V 50. letech 20. století byl muzeu odejmut městský archiv. V letech 1953-60 a 1969-76 působilo muzeum jako okresní, nejprve pro okres Litomyšl, po územní reorganizaci pro okres Svitavy, v letech 1977-2003 fungovalo opět jako muzeum městské. Oficiální okresní působnost muzea ve zmíněných letech neměla na složení sbírkového fondu žádný vliv. K 1.1.2004 došlo k rozdělení muzea a jeho sbírek mezi dvě nově zřízené instituce - Městskou galerii Litomyšl zřizovanou Městem Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli zřizované Pardubickým krajem.
Sbírkový fond RML má charakter nespecializované regionálně-historické sbírky, jež dokumentuje vývoj hmotné kultury a dějiny Litomyšle a nejbližšího okolí především od osmnáctého století. V tomto smyslu je sbírka rozvíjena i v současné době.
Naprostá většina akvizic pochází z Litomyšle a nejbližšího okolí; získávány byly formou darů, v současné době ve větší míře i nákupy, významným obohacením se stal převod profesorské gymnaziální knihovny a odkazy několika rozsáhlých soukromých kolekcí (Q. Šimka, Fr. Brinkeho).
Výjimkou z výše uvedeného je fond archeologie. Od roku 2005 provádí muzeum vlastní archeologické výzkumy s cílem kompletní dokumentace archeologických poměrů v regionu Svitavsko v časovém rozpětí od pravěku po novověk. Muzeum rovněž přebírá archeologické nálezy od ostatních oprávněných organizací ze zmíněného regionu.
Těžiště sbírky RML tvoří fondy historické (včetně etnografických), uměleckoprůmyslové, fotoarchiv a dokumenty archivní povahy. Relativně nepočetné jsou naopak předměty z oblasti výtvarného umění, neboť většinu z nich převzala k 1. 1. 2004 Městská galerie v Litomyšli. Ve sbírce RML je rovněž nevelký počet přírodnin.

Sbírka Regionálního muzea v Litomyšli je na základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zapsána v Centrální evidenci sbírek pod evid. číslem MGL/002-03-11/052002.

V současné době sbírka RML obsahuje (dle Centrální evidence sbírek) přes 55 000 sbírkových předmětů. Reálný počet předmětů je mnohem vyšší (např. jedno přírůstkové číslo zapsané v CES označuje tisíc fotografií, které po zkatalogizování „vytvoří“ tisíc „nových“ sbírkových předmětů). Od roku 2004 probíhá celková reorganizace a katalogizace sbírky. Pokud by již dnes byl tento proces dokončen, sbírka RML by podle hrubého odhadu obsahovala cca 80 000 sbírkových předmětů. Tento celkový počet, resp. dílčí odhady jsou uváděny i při popisu jednotlivých sbírkových fondů muzea.nahoru

fond

ARCHEOLOGIE

Archeologická sbírka je rozdělana na dvě části:

„stará sbírka“
celkový počet sbírkových předmětů: 780
počet sbírkových předmětů online:   780

„Stará“ archeologická sbírka (inv. řada 1) obsahuje nálezy získané od založení muzea v r. 1891 do r. 2004. Jedná se především o náhodné nálezy jednotlivin či soubory z „amatérských“ sondáží, ojediněle z regulérních záchranných archeol. výzkumů. Většina nálezů pochází z Litomyšlska z období pravěku, středověku i novověku. Nejvíce je zastoupen keramický materiál, zejména kuchyňská keramika a technická keramika – kachle, mazanice. Předměty náleží do skupin – zemědělské nářadí, militária, vybavení domácnosti, ozdoby, postroje jezdce a koně a další. Do „staré“ sbírky jsou dále zařazovány i ojedinělé a náhodné nálezy a dále nálezy z povrchové prospekce (i systematické) učiněné po r. 2004.

„nová sbírka“
celkový počet sbírkových předmětů: 230
počet sbírkových předmětů online: 0

„Nová“ archeologická sbírka je tvořena soubory nálezů, které jsou získávány činností archeologického pracoviště RML vzniklého v r. 2005. Sbírka obsahuje nálezy pouze z oblasti bývalého okresu Svitavy a rovněž i nálezy z výzkumů, které provádí jiné instituce s oprávněním pro tento region.

Kurátor: Mgr. Jana Němcovánahoru

fond

HISTORICKÉ SBÍRKY

celkový počet sbírkových předmětů: cca 11 400
počet sbírkových předmětů online:   8 117

Historické sbírky tvoří rozsáhlý soubor trojrozměrných předmětů a menší počet písemností, jež dokumentují dějiny a hmotnou kulturu Litomyšle a nejbližšího okolí převážně od 18. stol. do současnosti. Předměty pocházejí z vybavení měšťanských a venkovských domácností (nábytek, kuchyňské náčiní, sklo a keramika, svítidla, hodiny aj.), dokládají způsob obživy (zemědělství, řemesla, živnosti, obchod), zábavu a osobní potřeby (oděvy, hudební nástroje, hračky, psací náčiní, kuřácké potřeby aj.), náboženství a tradice a rovněž školství a veřejný život (školní pomůcky, cechovní památky, prapory, typáře aj.). Nezanedbatelnou součástí historických sbírek je soubor architektury (součásti staveb, modely aj.). Sbírky archivní povahy obsahují materiály ke kulturním dějinám Litomyšle, osobní písemnosti a další dokumenty vztahující se k významným osobnostem (Tereza Nováková, Alois Jirásek, Bedřich Smetana aj.).

Charakteristiky částí fondu Historické sbírky, které jsou v současné době obsaženy v katalogu online:

architektura
zemědělství
práce se dřevem
práce s kovem
práce s textiliemi
práce s kůží
potravinářství
tiskařství
kamnářství
obchod
doprava a sport
oděvy a textil
sklo
keramika a porcelán
nádoby ostatní
kuchyňské nádobí
nábytek
domácnost
svítidla
hodiny a hodinky
spolky
hry a hračky
hudební nástroje
cigaretové obaly a kuřivo
zápalky
náboženství
tradice a lidové zvyky
nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

ARCHITEKTURA

celkový počet sbírkových předmětů: 461
počet sbírkových předmětů online:   461

Architektura je dále dělena na tři skupiny: lapidárium, části staveb a modely staveb. Všechny předměty pocházejí z Litomyšle a nejbližšího okolí.
Lapidárium (inv. řada 2A, 332 sb. předmětů) - Převážnou část tvoří architektonické články z výzkumu AÚ ČSAV (1959 – 1960), prováděného na nádvoří litomyšlského zámku, na místě kde stával románsko-gotický kostel P. Marie. Dále jsou zastoupeny jednotlivé předměty, např. náhrobní desky, ozdobné ukončující články štítů, pamětní desky, hraniční patníky apod. Mimo jiné je zde i jediný dochovaný renesanční sloup z průčelí domu U Rytířů (2A-311) nebo deska od Josefa Šejnosty, původně osazená u vchodu do rodného bytu Bedřicha Smetany (2A-310).
Části staveb (inv. řada 2B, 110 sb. předmětů) - Obsahuje především vývěsní štíty, korouhvičky, makovice a cedule nejrůznějšího charakteru (úřední, obchodní, orientační aj.) převážně z 18. a 19. století.
Modely staveb (inv. řada 2D, 19 sb. předmětů) - Nesourodý soubor modelů staveb a expozice muzea. Zajímavostí je chalupa zhotovená pro Jubilejní výstavu v Praze r. 1908 (2D-6) a usedlost (2D-5) vyrobená pro Národopisnou výstavu v Praze r. 1895. Většina modelů pochází z 1. poloviny 20. století, modely expozic litomyšlského muzea z roku 1985. Nejmladší jsou modely staveb litomyšlské moderní architektury (např. od Josefa Pleskota aj.).

Kurátor: Mgr. René Klimeš

Literatura: Skopec, Jaroslav: Poznámky ke gotickým architektonickým článkům z kostela Panny Marie v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 7, Litomyšl 2006, s. 161-170 (pojednává o archit. článcích získaných výzkumem na nádvoří litomyšlského zámku uložených ve sbírce RML)nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

ZEMĚDĚLSTVÍ

celkový počet sbírkových předmětů: 120
počet sbírkových předmětů online:   120

Zemědělství je dále děleno na rostlinnou a živočišnou výrobu, modely v zemědělství a domácí chov. Všechny předměty pocházejí z Litomyšlska a nejbližšího okolí.
Rostlinná výroba (inv. řada 3A, 48 sb. předm.) – Patří sem náčiní související především s obděláváním půdy, sklizní úrody a prvotním zpracováním, např. cepy, vějačky či fofry, kdy ještě nedochází k výrobě potravin. Zařazeny sem jsou také předměty související s lesnictvím - raznice na označení dřeva. Předměty lze většinou datovat do 19. století, na několika nástrojích se nachází datace. Nejstarší na mírce (3A-8) r. 1769 a na fofru (3A-7) r. 1799, nejmladší na pluhu tříklečáku (3A-41) r. 1942.
Živočišná výroba (inv. řada 3B, 51 sb. předm.) - Do této části je zařazeno náčiní související s chovem hospodářských a užitkových zvířat - nůžky na stříhání ovcí a nože na úpravu paznehtů, koňské chomouty a postroje, karabáče, vidle na hnůj, ale i včelí úly a vykuřovadla. Přesně datované jsou pouze dva předměty, a sice včelí úl z roku 1848 (3B-33) a darmovis s datací 1869 (3B-45). Předměty jsou převážně z 19. století, domácky vyráběné, popř. zhotovené lokálními řemeslníky.
Modely z oboru zemědělství (inv. řada 3C, 19 sb. předm.) – Zařazeny jsou zde modely zemědělských strojů (pluh, rádlo, řezačka na trávu), zemědělských vozů a trakaře, ale i např. model krávy a koně nebo koňské hlavy, na kterých jsou ukázky různého typu uzdění. Jedná se o podomácku vyráběné předměty, sloužící patrně k reklamním nebo demonstračním účelům.
Domácí chov (inv. řada 3H, 2 sb. předm.) – V této části se nachází pouze psí obojek a klec na ptáky.

Kurátor: MgA. Veronika Sochůreknahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

PRÁCE SE DŘEVEM

celkový počet sbírkových předmětů: 40
počet sbírkových předmětů online:   40

Sbírka práce se dřevem (inv. řada 5A) obsahuje nářadí související s řemesly pracujícími se dřevem, jako je tesařství, truhlářství, bednářství, výroba modrotiskových matric atd. Jsou zde především hoblíky a různé druhy seker, a rovněž i některé výrobky výše uvedených řemesel, např. dřevěné zámky. Většina předmětů pochází z Litomyšlska, výrobce až na výjimky neznáme. Nejstarší z nich lze datovat do 18. století, některé nesou konkrétní dataci.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

PRÁCE SE KOVEM

celkový počet sbírkových předmětů: 144
počet sbírkových předmětů online:   144

Sbírka práce s kovem (inv. řada 5B) obsahuje produkty kovářské a zámečnické práce, tj. zámky, klíče, závěsy, kliky, klíčové štítky apod. (archeologicky nalezené podkovy aj. jsou v archeologické podsbírce). Kovozpracovatelské nářadí ve sbírkách muzea není. Nejstaršími předměty sbírky je několik středověkých klíčů a visacích zámků. Většina předmětů pochází patrně z Litomyšlska, přesnou lokalitu známe jen u zlomku z nich, např. hřeb z usedlosti čp. 34 v Příluce s datací 1716 (5B-65), renesanční držadlo ze hřbitovních vrat v Trstěnici (5B-114), zámek z tabernákula kostela v Dolním Újezdě ze 17. století (5B-26) či stejně starý dveřní závěs z kaple v Heřmanicích (5B-104). Výrobce u žádného předmětu neznáme, vyjma školních prací z průmyslové školy v Litomyšli (5B-111, 112 a 5B-138).

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

PRÁCE S TEXTILIEMI

celkový počet sbírkových předmětů: 179
počet sbírkových předmětů online:   179

Sbírka práce s textiliemi (inv. řada 5C) obsahuje nářadí související se zpracováním textilií. Téměř polovinu sbírky (77 sb. předmětů) tvoří modrotiskařské formy. Pouze u šesti z nich známe původního majitele, barvíře K. Čížka z Litomyšle. Další předměty datované od 18. století byly používány k řemeslnému i domácímu šití, předení, vyšívání, tkaní či paličkování.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

PRÁCE S KŮŽÍ

celkový počet sbírkových předmětů: 89
počet sbírkových předmětů online:   89

Sbírka práce s kůží (inv. řada 5D) obsahuje stroje a nářadí související s řemeslem ševcovským, obuvnictvím, koželužstvím a sedlářstvím. Je zde ale i sedlářský koník z čalounické dílny a nástroje posledního litomyšlského kloboučníka. Podsbírka nevznikala systematicky, jednotlivý řemesla nebyla nikdy cíleně shromažďována, ale vzhledem k obuvnické tradici v Litomyšli sem lidé tyto nástroje po zániku živnosti nabízeli. Jsou zde stroje ze zrušené Sommerovy továrny, stroje a nářadí od čalouníka Miroslava Sobotky, kloboučníka Jana Mádra, ševce Kyncla a Františka Moravce, obuvníka Václava Sommera, koželuha Jana Tichého a koželužského dělníka Matyaskeho z Litomyšle a od sedláře Jana Hanuse z Benátek. Nejstarší předměty lze datovat kolem roku 1900, nejmladší pak do 1. poloviny 20. století. Jedná se o anonymní výrobky, výrobce známe pouze u strojů, které nesou štítky výrobců z Francie, Anglie, Německa a Rakouska.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešová

 nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

POTRAVINÁŘSTVÍ

celkový počet sbírkových předmětů: 129
počet sbírkových předmětů online:   129

Sbírka potravinářství (inv. řada 5E) obsahuje nástroje a pomůcky používané při zpracování potravin na bázi domácké výroby a řemesla, např. perníkářství (většina předmětů používaných při běžném domácím vaření je v jiných částech fondu, hlavně sklo, keramika a porcelán, kuchyňské nádobí). Sbírku tvoří především perníkářské formy, dále např. formy na máslo, oplatnice, sekáčky na maso aj. Většina předmětů pochází z Litomyšlska. výrobce až na výjimky neznáme. K zajímavým předmětů patří tři destilační nádoby (5E-22 až 24) pocházející z majetku Čeňka Toboláře z Litomyšle. Nejstarším předmětem je oplatnice z r. 1591 (5E-111), dalších několik oplatnic a jedna perníkářská forma pochází ze 17. stol. Většina předmětů je z 18. a 19. stol.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

TISKAŘSTVÍ

celkový počet sbírkových předmětů:  1 385
počet sbírkových předmětů online:    1 385

Tiskařství (inv. řada 5F) obsahuje pouze tiskařské štočky. Do muzea se dostaly dva velké soubory - matrice z litomyšlské Augustovy tiskárny (999 ks) a štočky použité v bibliofilských tiscích Josefa Portmana (1893-1968), respektive štočky z jeho sbírky (280 ks). Další štočky patřily Quidu Šimkovi, dvě desítky štočků jsou reklamních, vztahujících se k obuvnické firmě Václava Sommera v Litomyšli. K dalším menším souborům patří např. štočky k propagačním tiskům TJ Sokol Litomyšl. Z hlediska materiálu a techniky jsou zastoupeny různé výrobní techniky: dřevoryt, dřevořez, olovoryt, zinkografie, lept nebo linoryt. Z velké části se jedná o anonymní díla, ale u štočků J. Portmana známe autory většiny z nich. Jejich tvůrci byli přední umělci první poloviny 20. století, např. Jan Konůpek, Josef Čapek, Zdenka Braunerová, František Kysela, Josef Váchal, George Grosz, František Bílek, Milada Marešová nebo Albert Schamoni. A v neposlední řadě jsou ve sbírce štočky Josefa Váchala z původní sbírky Ladislava Horáčka (1947–2015), tehdejšího majitele Portmonea – Musea Josefa Váchala a několik štočků litomyšlského amatérského výtvarníka Antonína Píče (1896–1967). Nejstarší štočky se nachází v souboru štočků Augustovy tiskárny a jsou z 18. století, nejmladší jsou různé štočky ze současnosti.

Pozn: Obrazová dokumentace štočků v katalogu je tvořena reprodukcemi novotisků z těchto štočků (pouze v několika případech, kdy z důvodu špatného dochování štočku nebylo možné nový otisk zhotovit, byl použit snímek tiskové strany štočku), výběrově jsou připojeny i snímky vlastních štočků jakožto trojrozměrných předmětů.
Novotisky štočků J. Portmana a jejich digitalizaci realizovalo RML v r. 2007, novotisky štočků z Augustovy tiskárny a jejich digitalizaci realizovalo RML v r. 2012 a štočky Josefa Váchala, Antonína Píče, obuvnické aj. v r. 2018. Vše za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešová

Literatura:
Klimešová, Hana: Josef Portman, knihtiskař litomyšlský, Regionální muzeum v Litomyšli, 2008 (pojednává o J. Pormanovi a rovněž o jeho štočcích uložených v RML)
Klimešová Hana: Portmoneana-Váchaliana, katalog výstavy, Regionální muzeum v Litomyšli, 2022 (Váchalovy štočky v RML)nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

KAMNÁŘSTVÍ

celkový počet sbírkových předmětů: 155
počet sbírkových předmětů online:   155

Sbírka kamnářství (inv. řada 5H) obsahuje části kachlových kamen – římsy, horní nástavce kamen, komorové a rámové kachle (i rohové), jejichž čelní vyhřívací stěna (čvs) nese různé výzdobné motivy. Jsou zde rovněž sádrové formy na výrobu čelní vyhřívací stěny kachlů. Součásti kachlových kamen pocházejí z Litomyšle a okolí z období gotiky, renesance, minimum z baroka, převážnou část sbírky tvoří součásti kamen z 19. století.

Kurátor: Mgr. Jana Němcovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

ŘEMESLA, ŽIVNOSTI, PRŮMYSL A DOMÁCÍ VÝROBA OSTATNÍ

celkový počet sbírkových předmětů: 109
počet sbírkových předmětů online:   109

Sbírka řemesla, živnosti, průmysl a domácí výroba ostatní (inv. řada 5Z) obsahuje nářadí a náčiní (částečně i výrobky), které nenáleží do jiných specializovaných sbírek (jako je práce se dřevem, s textiliemi, kamnářství, tiskařství aj.). Sbírku tvoří dva dominantní soubory: prvním jsou voskařské nástroje a výrobky (a několik předmětů k mydlářství) převážně z dílny litomyšlského Čeňka Toboláře (1853-1903), druhým je lékařské náčiní převážně z majetku litomyšlského lékaře Františka Teplého (1843-1920). Dále je zde několik jednotlivin k jiným řemeslům či živnostem (např. čalounický cupovací stroj), produkty litomyšlského podniku Vertex (5Z-77 až 5Z-83) či artefakty používané restaurátory při opravách sgrafit na litomyšlském zámku v 80. letech 20. století (5Z-74 a 5Z-75). Zajímavostí je dokumentace postupu výroby knoflíků z ořechu Tagua, zachycená krok po kroku až k finálnímu výrobku (5Z-99). Nejstarší předměty lze datovat do konce 18. století, nejmladší pak do 20. století.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

OBCHOD

celkový počet sbírkových předmětů: 118
počet sbírkových předmětů online:   118

Sbírka obchod (inv. řada 7A) obsahuje předměty bezprostředně související s provozováním obchodní činnosti, např. reklamní tabule, sáčky, obaly, etikety, tašky, dózy na potraviny a jiné vybavení obchodů či hostinců (pípy, váhy a závaží aj.). Většina předmětů pochází z Litomyšlska, u řady z nich je znám i výrobce. Nejstarším předmětem je kupecká ryba z litomyšlského koloniálu Quidona Šimka z přelomu 18.–19. stol. (7A-2).

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

DOPRAVA A SPORT

celkový počet sbírkových předmětů: 52
počet sbírkových předmětů online:   52

Doprava a sport je dále dělena na tři skupiny: doprava, sportovní potřeby a sportovní trofeje. Všechny předměty pocházejí z Litomyšlska, u řady z nich je znám i výrobce.
Doprava (inv. řada 8A, 10 sb. předmětů) obsahuje vysoká jízdní kola, dětskou tříkolku, sáně aj., a dále dopravní značky. Předměty pocházejí z 19. a 20. stol. Unikátní jsou dvě jízdní kola – kolo zn. Singer (8A-6) patří mezi nejzachovalejší exempláře v českých zemích, kolo z dílny pardubického zámečníka Vorbacha (8A-7) bylo vyrobeno již v 80. letech 19. stol, tedy v době, kdy se k nám kola pouze dovážela.
Sportovní potřeby (inv. řada 8B, 23 sb. předmětů) zahrnují především náčiní spojené s litomyšlským sokolem (gymnastické kužely, sokolské kopí, činky) z přelomu 19.-20. stol. Nejstaršími a nejcennějšími předměty jsou dvě rakety na tenis (8B-17 a 18) snad z konce 18. stol., pocházející z litomyšlského zámku, z majetku rodu Valdštejn-Vartemberků. Dále sem náleží šermířské masky, lední brusle aj.
Sportovní trofeje (inv. řada 8C, 19 sb. předmětů) obsahují sokolské cyklistické trofeje, hokejové trofeje a trofeje z motoristických závodů v Litomyšli ve 20. stol.

Kurátor: Mgr. Petr Chaloupkanahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

ODĚVY A TEXTIL

celkový počet sbírkových předmětů: 2 564
počet sbírkových předmětů online:  
986

Sbírka oděvy a textil (inv. řada 9) obsahuje oděvy měšťanských vrstev od 1. pol. 19. stol. včetně obuvi a doplňků a litomyšlský kroj, starší i novější typ. Dále je zastoupen textil bytový, zemědělský a církevní, prapory a uniformy a stejnokroje. V současné době jsou v katalogu zpracovány následující skupiny předmětů:
Z oděvu ženského to jsou šátky, živůtky, kordulky a punty (inv. řada 9A, 277 sb. předmětů). Většinou se jedná o součásti litomyšlského kroje, malou skupiny tvoří živůtky a kordulky cizí provenience a stylové šátky běžné domácí i zahraniční produkce.
Mužský textil (inv. řada 9B, 133 sb. předmětů) – Mužský textil tvoří oděvy převážně z 19. století. Pozoruhodná a početná je skupina kožených opasků k lidovému oděvu. K unikátům patří hokejový dres Ivana Hlinky s věnováním litomyšlskému malíři Bohdanu Kopeckému (9B-45).
Dětský textil (inv. řada 9C, 129 sb. předmětů) - V dětském textilu se nachází především křestní čepečky, kabátky a vínky z 19. století, typické pro Litomyšlsko.
Uniformy a stejnokroje (inv. řada 9D, 151 sb. předmětů) – Skupině dominují vojenské, služební a spolkové pokrývky hlavy. Dále se zde nacházejí uniformy a stejnokroje a řada jejich drobných součástí (přezky opasků, epolety aj.). Většina předmětů je z období od konce 19. stol. do první pol. 20. stol. K cenným artefaktům náleží např. pruské přilby - Pickelhaubny (9D-39 a 9D-41), dragounská přilba (9D-42), hulánské Tschapky (9D-43 a 9D-44), Kommode Tschapky (9D-45 a 9D-46) či baret spolku Slavie (9D-73).
Obuv (inv. řada 9F, 54 sb. předmětů) – Obuv pochází z období od konce 18. století. Mezi nejzajímavější předměty patří produkce místních výrobců Václava Sommera (9F-27) a Julia Bermana (9F-48), boty novináře a prozaika Matěje Kuděje (9F-50) či mokasíny amerických indiánů (9F-31 a 34).
Bytový textil
(inv. řada 9H, 191 sb. předmětů) – Bytový textil z lidového prostředí Litomyšlska pochází převážně z období od konce 18. stol. do poloviny 19. stol. Jsou zde cenné lidové výšivky, jako např. pokrývky vyšívané karmazínovou přízí (9H-48 až 9H-55), pokrývky vyšívané hnědou vlnou (9H-56 až 9H-61), či koutnice a jejich části. Stylový textil pochází z 19.-20. stol. Zastoupeny jsou ubrusy, záclony, dečky apod.
Prapory, korouhve a stuhy
(inv. řada 9K, 51 sb. předmětů) - Převážnou část skupiny tvoří cechovní a spolkové prapory, zastoupeny jsou vlajky, standarty a dále např. převěsníky, šerpy praporečníků, obaly na prapory aj. Cechovní prapory náležejí cechům z Litomyšle, spolkové prapory pocházejí z Litomyšle a okolních obcí (prapory sborů dobrovolných hasičů, podpůrných spolků, ostrostřelců). Jejich vznik spadá do 19. století až počátku 20. století. Ze 40. let 20. století pocházejí partyzánské prapory a říšské vlajky, z poválečného období jsou prapory politických stran a mládežnických organizací. Tři prapory (9K-17, 9K-31, 9K-33) jsou vyzdobeny medailony malíře Jarolíma Štantejského (1832-1899).

Pozn: Obrazovou digitalizaci skupin 9B-mužský textil, 9C-dětský textil a 9F-obuv realizovalo muzeum v r. 2017 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Kurátor: MgA. Veronika Sochůreknahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

SKLO

celkový počet sbírkových předmětů: 841
počet sbírkových předmětů online:   841

Sbírka skla (inv. řada 10A) dobře dokumentuje hlavně venkovské a měšťanské poměry na Litomyšlsku, jen několik kusů pochází snad z majetku šlechty (10A-41, 10A-468, 10A-689). Naprostá většina předmětů je české výroby, ostatní ze střední Evropy. Výrazným obohacením pro sbírku byly soukromé kolekce Quidona Šimka a Františka Brinkeho, věnované muzeu v 1. polovině 20. století. Nejstarším předmětem sbírky je láhev (10A-572) ze sklárny v Pusté Rybné z roku 1694, nejmladšími kusy pak produkce Ludviky Smrčkové (10A-588, 10A-589, 10A-645, 10A-818). Nejvíce skla spadá časově do 19. století. Sbírka obsahuje velké množství výrobků z vysočinských skláren, včetně obsáhlého souboru prysek a karaf. K cenným předmětům patří číše signované a datované J. J. Mildnerem (10A-32 až 35), skleněná kytice ze sklárny Posekanec (10A-806), figurky od Jaroslava Brychty (10A-451 až 459) a díla podle návrhu Aloise Meteláka (10A-460, 10A-566 až 587). Kuriózní jsou předměty domalovávané Q. Šimkem (10A-320, 10A-400, 10A-801, 10A-804).

Kurátor: Mgr. Hana Klimešová

Literatura: Hácová, Hana: Sbírka skla Regionálního muzea v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 7, Litomyšl 2006, s. 171-181 (podává ucelený přehled o sbírce skla)nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

KERAMIKA A PORCELÁN

celkový počet sbírkových předmětů: 1 271
počet sbírkových předmětů online:   1 271

Keramika, fajáns a porcelán (inv. řada 10B), patří mezi obsáhlejší sbírky muzea. Většina předmětů byla vyrobena v Čechách a na Moravě od konce 18. do poloviny 20. stol. Litomyšlská keramika je torzovitě zastoupena až od 30. let 20. stol. Sbírka dokumentuje hlavně venkovské a měšťanské poměry na Litomyšlsku a jen několik kusů pochází z majetku šlechty (10B-646, 10B-840, 10B-841, 10B-1016) a litomyšlských piaristů (10B-29, 10B-678, 10B-679). Ke kvalitě sbírky významně přispěli Quido Šimek a František Brinke, kteří v 1. polovině 20. stol. věnovali muzeu své soukromé kolekce. Nachází se zde i několik kusů, jež mají spojitost s M. D. Rettigovou (např. 10B-6, 10B-164, 10B-165). Vlastní rukou dotvořil některé z předmětů sběratel Q. Šimek (např. 10B-545, 10B-769, 10B-770).

Kurátor: Mgr. Hana Klimešová

Literatura: Klimešová, Hana: Sbírka keramiky a porcelánu Regionálního muzea v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 8, Litomyšl 2007, s. 259-266 (podává ucelený přehled o sbírce keramiky a porcelánu)nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

NÁDOBY OSTATNÍ

celkový počet sbírkových předmětů: 297
počet sbírkových předmětů online:   297

Nádoby ostatní (tj. mimo sklo a keramiku) jsou dále děleny dle materiálů do skupin: nádoby kamenné, kovové, z organických materiálů a z umělých hmot.
Nádoby kamenné – (inv. řada 10C, 10 sb. předmětů) patří sem především dekorační předměty vyrobené z mramoru – vázy, talíře apod. Čtyři předměty pocházejí ze Šimkovy sbírky, z toho dva z nich si přivezl z cesty po Itálii (10C-1, 10C-2).
Nádoby kovové – (inv. řada 10D, 211 sb. předmětů) patří sem nádoby z vybavení kuchyně, a rovněž jiné kovové nádoby, včetně liturgických a užitkových. Nejstarším předmětem sbírky je gotická kadidelnice (10D-181) z bronzu. Většina předmětů pochází z 18. a 19. století. Nejmladšími předměty jsou secesní vázy, výrobky z alpaky a konečně nádoby ze smaltovaného plechu z 1. poloviny 20. století. Většina předmětů byla vyrobena v českých zemích, cín povětšinou v severozápadních Čechách. Ve sbírce jsou i dvě odměrky (10D-71, 10D-72) vyrobené posledním litomyšlským cínařem Vincenzem Opleštilem. Čtyři cínové talíře (10D-141, 10D-142, 10D-148, 10D-149) z konce 18. století pocházejí od Mistra I.B., tvořícího snad také v Litomyšli.
Nádoby z organických materiálů – (inv. řada 10E, 72 sb. předmětů) patří sem nádoby z vybavení kuchyně, a dále např. i vahadlo na nošení věder, soudky, nůše, konve na vodu apod. Všechny předměty lze časově zařadit do 19. století až 1. třetiny 20. století. Většinou se jedná o předměty běžné denní potřeby. Vymykají se jen předměty ze Šimkovi sbírky, jako např. holba (10E-45), kterou si sběratel sám pomaloval, podnos a talíře (10E-65 až 10E-67) z Japonska, dřevěné misky a soudek (10E-26 až 28 a 10E-39) z Ruska nebo papírové dezertní talířky (10E-49 až 53) ze Švýcarska.
Nádoby z umělých hmot – (inv. řada 10G, 2 sb. předměty) patří sem nyní pouze dva předměty.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešová

Literatura: Klimešová, Hana: Sbírka kovových nádob Regionálního muzea v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 9, Litomyšl 2008, s. 246-250 (podává ucelený přehled o části sbírky kovové nádoby)nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ

celkový počet sbírkových předmětů: 119
počet sbírkových předmětů online:   119

Sbírka kuchyňského nádobí (inv. řada 10H) obsahuje náčiní užívané při přípravě jídla a jeho konzumaci, tj. příbory, naběračky, válečky, vykrajovací formičky, cedníky apod., vyjma nádob, které mají své vlastní sbírky dle použitého materiálu. Nacházejí se tu výrobky běžné denní potřeby od 18. století až do poč. 2. pol. 20. století. Pocházejí pouze od dárců z Litomyšle a Litomyšlska, většina předmětů je české výroby. Jsou zde ale i výjimky v podobě příboru ze Sarajeva (10H-98), lžíce z Albánie (10H-91), dvou výrobků Maďarských (10H-29, 10H-30) apod.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

NÁBYTEK

celkový počet sbírkových předmětů: 214
počet sbírkových předmětů online:   214

Sbírku nábytku (inv. řada 11A) lze tradičně rozdělit na lidový, stylový a cechovní. Lidový nábytek tvoří přibližně polovinu sbírky a dobře dokumentuje vybavení venkovské domácnosti na Litomyšlsku a zároveň zdejší produkci od konce 18. do poloviny 19. stol. Cenný je soubor padesáti malovaných truhel a skříní, k unikátům náleží šest lidových malovaných paravánů (11A-47 až 52). Druhou polovinu sbírky tvoří stylový nábytek pocházející z měšťanského prostředí Litomyšle, ojediněle ze zdejšího zámku či piaristické koleje. Období od 18. do první poloviny 20. stol. dokumentuje pouze jednotlivými ukázkami. Výrobci tohoto nábytku jsou převážně neznámí. Řada předmětů je spojena s významnými osobnostmi, např. psací stoly Bedřicha Smetany (11A-73), Z. M. Kuděje (11A-174) a Zdeňka Nejedlého (11A-181), truhlice M. D. Rettigové (11A-104) či malířský stojan Josefa Matičky (11A-176). Dále sbírka zahrnuje dvě desítky litomyšlských cechovních truhlic s nejstaršími exempláři ze 17. stol.

Kurátor: Mgr. René Klimeš

Literatura: Klimeš, René: Sbírka nábytku Regionálního muzea v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 8, Litomyšl 2007, s. 267-278 (podává ucelený přehled o sbírce nábytku)nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

DOMÁCNOST

celkový počet sbírkových předmětů: 107
počet sbírkových předmětů online:   107

Sbírka domácnost (inv. řada 12A) obsahuje drobné domácí přístroje a spotřebiče, např. mlýnky na kávu aj., žehličky, ocílky, váchy, vařiče, pasti na myši aj. Naprostá většina předmětů pochází z oblasti Litomyšlska z období 19. a 20. století; výrobce známe jen u několika z nich.

Kurátor: MgA. Veronika Sochůreknahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

SVÍTIDLA

celkový počet sbírkových předmětů: 276
počet sbírkových předmětů online:   276

Sbírka svítidel (inv. řada 13A) obsahuje především loučníky, svícny a petrolejové lampy, tedy běžná svítidla, typická pro dobu zhruba 18. století až 1. čtvrtiny 20. století. Najdeme zde celou řadu kratiknotů, několik pouličních svítilen, skleněné koule sloužící k rozptylu světla od svící, lampy redukční, olejové i lampu plynovou (13A-163) a moderátorovou (13A-150), lustry, lampy na věčné světlo nebo dva kusy postavníků (13A-196 a 13A-197). Kuriozitami jsou fakule cechu tkalcovského (13A-189) či dřevěné imitace svící (13A-185). Naprostá většina předmětů pochází z Litomyšlska. Nejstaršími předměty sbírky jsou oltářní cínové svícny ze Sloupnice, s letopočty 1673 (13A-13), 1678 (13A-57) a 1690 (13A-56).

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

HODINY A HODINKY

celkový počet sbírkových předmětů: 90
počet sbírkových předmětů online:   90

Sbírka hodin (inv. řada 14A, 54 sb. předmětů) a hodinek (inv. řada 14B, 36 sb. předmětů) dokumentuje výběrově užívání těchto přístrojů litomyšlským měšťanstvem i venkovským obyvatelstvem v období od konce 18. do začátku 20. století. Jde o produkci hodinářů českých i evropských, několik hodin bylo vyrobeno přímo v Litomyšli. Početný je soubor klasicistních a empírových stolních a nástěnných hodin a rovněž nástěnných hodin černoleských. Nejstarším předmětem jsou nástěnné hodiny patrně ze 17. stol. (14A-11). Ve sbírce jsou mj. dvoje sluneční diptychové hodiny (14A-53 a 54) patrně z 18. stol., podlahové hodiny (14A-49) pocházející z majetku B. Smetany, nezvyklé skeletové hodiny (14A-50) nebo části věžních hodiny z litomyšlské radnice (14A-51).

Kurátor: Mgr. Petr Chaloupka

Literatura: Klimeš, René - Kynčl, Radko: Sbírka hodin Regionálního muzea v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 9, Litomyšl 2008, s. 237-245 (podává ucelený přehled o sbírce hodin)nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

SPOLKY

celkový počet sbírkových předmětů: 30
počet sbírkových předmětů online:   30

Nepočetná sbírka spolky (inv. řada 17B) obsahuje předměty související s činností různých spolků a cechů z Litomyšle. Značná část sbírky je tvořena památkami na humoristický spolek Hnízdo kosů litomyšlských (působil v letech 1889-1903), jednotlivostmi jsou zastoupeni sokolové, ostrostřelci, cech řezníků apod. Předměty pocházejí z časového období od konce 18. století do první poloviny 20. století.
(Některé spolkové a cechovní předměty jsou vzhledem ke své povaze zařazeny v jiných částech fondu, např. prapory v části Oděvy a textil, cechovní truhlice v Nábytku apod.).

Kurátor: MgA. Veronika Sochůreknahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

HRY A HRAČKY

celkový počet sbírkových předmětů: 233
počet sbírkových předmětů online:   233

Sbírka hry a hračky (inv. řada 18A) obsahuje především dva soubory. Prvním jsou plastová autíčka/modely hasičské techniky z 2. poloviny 20. stol. československé i zahraniční provenience. Převážnou část sbírky pak tvoří původně soukromá kolekce panenek, plyšových hraček a kočárků litomyšlského sběratele Jaromíra Stratílka z 20. stol. Dále jsou zde hrací karty či miniaturní nádobí z 19. stol.

Kurátor: MgA. Veronika Sochůreknahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

HUDEBNÍ NÁSTROJE

celkový počet sbírkových předmětů: 63
počet sbírkových předmětů online:   63

Sbírka hudebních nástrojů (inv. řada 18B) není nijak početná, přesto obsahuje řadu unikátních či pozoruhodných předmětů. Nejstarším nástrojem je viola de gamba (18B-28), unikátní nejen jako samotný hudební nástroj, ale také tím, že uvnitř jejího těla se dochoval štítek s datací 1721 a opravami nástroje. Uvedeno je také jméno výrobce Wengera z Vídně. K dalším pozoruhodným předmětům patří buben (18B-22), používaný údajně při svolávání k robotě v Němčicích, dále přirozená trumpeta (18B-32) od pražského výrobce Lipperta, hammerklavier (18B-54) od výrobce Weimeise z Prahy, který navíc patřil hudebnímu skladateli J. V. Tomáškovi. Z litomyšlského zámku se do sbírky dostal kladívkový klavír (18B-55), na který hrávala hraběnka Valdštejnová. Netypickým nástrojem od místního výrobce Krahujce je zimostrázový klarinet (18B-44). Z proslulých rakousko-uherských výrobců jsou zastoupeny fagoty (18B-36 a 18B-37) od firmy Schölnast v Bratislavě a Huittl ve Vídni. Od litomyšlských výrobců se ve sbírce nachází klavír zn. Kalles (18B-52) a již zmíněný zimostrázový klarinet (po Fr. Vognerovi) a fagot (18B-34) od Jana Krahujce. Z nástrojů, které patřily významným osobnostem jmenujme klavír Zdeňka Nejedlého (18B-53), ukulele malíře Julia Mařáka (18B-2) a kytaru malíře Antonína Andrleho (18B-29). Ve sbírce se nachází také symbolické taktovky skladatele Františka Vognera (18B-1) a Jaromíra Metyše (18B-49 a 18B-50). Jsou zde i torza dvou varhan z litomyšlských kostelů, jedny od kutnohorského Pavla Fr. Horáka z r. 1784 (18B-59) z kostela Povýšení sv. Kříže a druhé (18B-58) od litomyšlského rodáka Welze, které byly buď v kostele sv. Anny nebo ve špitálském kostelíku. Pro region jsou cenné sádrové odlitky zvonů, rekvírovaných v Litomyšli a okolí za první světové války.

Kurátor: MgA. Veronika Sochůreknahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

CIGARETOVÉ OBALY A KUŘIVO

celkový počet sbírkových předmětů: 231
počet sbírkových předmětů online:   231

Sbírku cigaretových obalů a kuřiva (inv. řada 19T) tvoří převážně původní soukromá kolekce litomyšlského obchodníka a sběratele Quidona Šimka, který ji odkázal muzeu v r. 1933. Jedná se o krabičky od cigaret (a výjimečně i cigarety) prodávané na českém území přibližně od začátku 20. stol. do r. 1933. Krabičky jsou místní (rakousko-uherské a československé) produkce, ale též z Alžírska, Belgie, Egypta, Francie a dalších zemí světa. Menší část tvoří krabice na doutníky a viržinka. Mezi nimi stojí za pozornost doutník, který pochází z majetku Aloise Jiráska (19T-232). Mladšími nepočetnými přírůstky do sbírky je například krabička od cigaret sochaře Zdeňka Palcra, který je kouřil při restaurátorských pracích na litomyšlském zámku, na nichž pracoval do r. 1990 (19T-230).

Kurátor: Mgr. René Klimeš
nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

ZÁPALKY

celkový počet sbírkových předmětů: 27
počet sbírkových předmětů online:   27

Sbírku zápalek a krabiček od zápalek (inv. řada 19Z) tvoří převážně původní kolekce litomyšlského obchodníka a sběratele Quidona Šimka (zemř. 1933), ostatní jsou novější i současné akvizice muzea. Najdeme zde krabičky od zápalek (se zápalkami i bez nich) od konce 19. stol. většinou české produkce (zejména ze Sušice), v jednotlivostech také zahraniční.

Kurátor: Mgr. René Klimešnahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

NÁBOŽENSTVÍ

celkový počet sbírkových předmětů: 169
počet sbírkových předmětů online:   169

Sbírka náboženství (inv. řada 21A) je tvořena různorodou skupinou převážně drobnějších předmětů souvisejících s náboženstvím a lidovou zbožností, např. škapulíře, křestní medailony, růžence, malé či litinové krucifixy, devoční grafika, obrázky z poutí a relikviářové obrázky či sošky tovární produkce s náboženskou tématikou (vyjma porcelánových, které jsou zařazeny do části fondu „keramika a porcelán“). Většina předmětů pochází od dárců z Litomyšlska. Nejstarším předmětem je gotická monstrance z kostela ve Sloupnici (21A-123), následují níže zmíněné ikony a medailon související s narozením jisté Zuzany Westfalské r. 1621. Z předmětů vážících se k významným osobnostem jsou zde dva krucifixy po M. D. Rettigové (21A-4 a 8). Ve sbírce se nachází řada pozoruhodných artefaktů vztahujících se k poutním místům nejen v Čechách a na Moravě, potažmo v rakouských zemích, ale i ve Francii či Itálii. Pozornost zaslouží ikony (21A-51 a 52), nalezené na bitevním poli napoleonských válek u Slavkova, čepeček ze škapulíře (21A-46), jenž se nasazoval dětem při psotníku nebo relikviář (21A-80) z r. 1763 s relikvií sv. Jana Nepomuckého, jejíž pravost je potvrzena listinou s pečetí kanovníka Sv. Víta v Praze. Potvrzení pravosti pečetí bylo běžné, najdeme ji i na zmíněném čepečku nebo na hedvábné látce s Veraikonem, která je součástí relikviářového obrázku (21A-66). Listiny jsou ale dochované spíše zřídka. Ve sbírce je také zasklená listina potvrzující pravost ostatků sv. Vojtěcha (21A-73) z r. 1884. 

Kurátor: Mgr. Hana Klimešová nahoru

fond Historické sbírky, část fondu:

TRADICE A LIDOVÉ ZVYKY

celkový počet sbírkových předmětů: 182
počet sbírkových předmětů online:   182

Sbírka tradice a lidové zvyky (inv. řada 21C) obsahuje především kraslice a vánoční ozdoby, jednotlivostmi je zastoupeno regionální pečivo, masopustní masky, řehtačky, klapačky, formy na masopustní masky či svatební kytice. Až zarážející je velké množství kraslic (přes sto kusů), které navíc z větší části pocházejí z jižní Moravy. Podle starých akvizičních zápisů se zdá, že řadu kraslic přinesli žáci litomyšlského gymnázia na výzvu profesorů na počátku 90. let 19. stol. Snad měla tato výzva nějakou souvislost s Národopisnou a průmyslovou výstavou v Litomyšli, která probíhala od 15. do 29. 7. 1894. Z popisu této výstavy vyplývá, že na ní bylo vystavováno množství kraslic. Ve sbírce se nacházejí předměty datované od počátku 19. stol. do konce 20. stol. Většina z nich byla získána v Litomyšli a okolí.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešovánahoru

fond

MILITÁRIA

celkový počet sbírkových předmětů: cca 650
počet sbírkových předmětů online:   446

Fond militária obsahuje lovecké, sportovní a vojenské chladné, střelné a palné zbraně a jejich příslušenství z období převážně od 18. stol. do roku 1918 (uniformy jsou součástí fondu Historické sbírky, část fondu Oděvy a textil). Početně jsou zastoupeny lovecké zbraně a příslušenství a dále především pěchotní zbraně a střelivo z doby první světové války.

Sbírka militárií je rozdělena na pět částí:

Chladné zbraně (inv. řada 16A, 0 sb. předm.) - V totu chvíli mimo sbírky online (celkem se jedná o 137 sb. předmětů).

Palné a střelné zbraně (inv. řada 16B, 141 sb. předmětů) -
Fond obsahuje především balkánské a vojenské pistole evropské provenience od konce 18. stol. a z 19. stol., rakousko-uherské vojenské pušky a zbraně dalších evropských armád bojujících v první světové válce, dále lovecké pušky různých výrobců a sportovní pušky - terčovnice, které pravděpodobně všechny pocházejí od litomyšlských střelců do terče. Je zde rovněž několik slavnostních možďířů z 19. stol., větrovek a vzduchovek a dalších střelných zbraní (balestra, luk, kuše).

Střelivo a munice (inv. řada 16C, 204 sb. předmětů) - Do obsáhlého fondu náleží dělostřelecká munice od středověkých koulí po náboje z 20. století, nejvíce z období první světové války. Mezi náboji do ručních zbraní také převažuje munice různých armád bojujících v první světové válce.

Další výzbroj a výstroj
(inv. řada 16D, 78 sb. předmětů) -
Fond obsahuje zejména lovecké prachovnice a pouzdra na broky z 19. stol. Menší část tvoří předměty související s první světovou válkou (polní láhve aj.). Zajímavý je soubor několika vojenských ochranných masek z téže doby.

Ostatní (inv. řada 16Z, 23 sb. předmětů) – Náleží sem např. zápalkovací kleště, kleště k odlévání střel, odměrky k dávkování střelného prachu aj. převážně z 19. stol. Zajímavé jsou výrobky vojáků či zajatců za první světové války (náramky, popelníky aj.).


Kurátor: Mgr. Petr Chaloupka


nahoru

fond

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

celkový počet sbírkových předmětů:  1 124
počet sbírkových předmětů online:    1 105

V roce 2004 došlo k rozdělení původního městského muzea v Litomyšli na dvě nově zřízené instituce - Městskou galerii Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli. Rozděleny byly rovněž dosavadní sbírky, přičemž většinu předmětů z oblasti výtvarného umění převzala galerie.
Dnešní výtvarné sbírky RML jsou rozděleny na následujících sedm částí:

Malba a kresba (inv. řada 20A, 427 sb. předmětů) - Po rozdělení muzea a galerie (viz výše) v muzeu zůstaly obrazy několika místních umělců, portréty neznámých osobností, ale i litomyšlských občanů či osobností s Litomyšlí spjatých. Ve sbírce najdeme zátiší z Litomyšle a okolí, celkové pohledy na město samotné a obrazy se sakrální tématikou. Špičková díla známých malířů jsou dnes ve sbírkách galerie.
Z akvarelů tvoří významnou skupinu jednotlivé stavby, ulice a náměstí v Litomyšli od akademického malíře Karla Šťastného (1865-1935), který nám tak zachytil podobu města v 10. a 20. letech 20. století. Pozoruhodným dílem jsou akvarely znázorňující selskou svatbu, obrazový doklad lidových zvyků a oděvu na Litomyšlsku na sklonku 19. století. Soubor (20A-208 až 214) byl vytvořen r. 1894 pro chystanou Národopisnou výstavu v Praze. Zajímavým dokladem lidového stavitelství konce 19. století jsou akvarely několika vybraných staveb v okolí Litomyšle, zhotovené v měřítku 1: 200, které reprezentovaly významné etnografické lokality regionu a jejich odlišné stavební zvyklosti. Nachází se zde i akvarel, věnující se pouze typům lomenic na Litomyšlsku. Z konce 19. století pochází i akvarely mikulášských průvodů z Litomyšlska.
Nesourodému souboru několika krajin zhotovených technikou kolorované kresby vévodí pohled na hořící Litomyšl, vzniklý po r. 1814 (20A-157). Pozornost zaslouží i návrhy na oponu Smetanova domu (20A-329–332) nebo návrh na plakát k jeho otevření (20A-425) od Josefa Dmycha.
Nejpodstatnější součástí souboru jsou portréty vytvořené technikou olejomalby. Ze známých osobností se vztahem k městu jmenujme např. Terézu Novákovou, právníka a politika Františka Augustina Braunera, vědce Jana Evangelistu Purkyně, spisovatele Aloise Jiráska, hudebního skladatele Bedřicha Smetanu či hraběnku Eleonoru z Trautmannsdorfu a hraběte Fr. Václava z Trautmannsdorfu, místní vrchnost. Nezajímaví nejsou ani místní portrétovaní, ať již významné postavy města (např. historik František Jelínek) nebo běžní měšťané, na jejichž portrétech lze například dobře dokumentovat zvyklosti v odívání zdejšího regionu.
Přestože z hlediska zastoupení významnými malíři sbírka v tomto ohledu značně utrpěla po rozdělení sbírky (viz výše), najdeme zde několik významných regionálních malířů, např. Josefa Voleského (1895-1932), Františka Motyčku (nar. 1877), Antonína Machka (1775–1844), Antonína Dvořáka (1817–1881), Antonína Andrleho (1871 –1916) aj. Portréty Trautmannsdorfů (20A-7, 20A-8) pocházejí od významného vlámského portrétisty Franze van Stamparta (1675–1750). Je zde i kresebný návrh na pomník J. A. Komenského od Aloise Meteláka (1897–1980). Sbírka obsahuje také několik zátiší, pohledů na Litomyšl či její části ze 17. až 19. století a obrazy svatých a také malý soubor temper.

Grafika (inv. řada 20B, 177 sb. předmětů) - Sbírku je možné by se dnes dala rozdělit na několik skupin. Do té původní patří především grafické listy vztahující se k Litomyšli a majitelům litomyšlského panství. Cenné kusy jsou vyobrazení města do poč. 20. století (20B-36 až 20B-38) a zámku (20B-43 až 20B-46). Řada grafiky zachycuje církevní tématiku a mezi nejstarší kusy sbírky patří i portréty významných osobností ze 70. let 18. století – Jana Augusty (20B-84) a Tomáše Pešiny z Čechorodu (20B-85). Z litomyšlských autorů zaslouží pozornost soubor Ludmily Jandové (20B-98), věnovaný Národnímu divadlu v Praze.  Zajímaný je i pochvalný lístek za vzorné chování ze školy z r. 1834 (20B-102), pravděpodobně z místní piaristického školy. Ve sbírce je také několik grafik pocházejících z majetku místního malíře Jarolíma Štantejského (20B-122 až 20B-134 a 20B-139).
Dalším velkým celkem jsou postupně doplňovaná díla, tzv. Portmoneana, související s Josefem Portmanem, Josefem Váchalem a nebo Portmoneem. Nachází se zde soubor exlibris, věnovací list, svatební oznámení Portmanových a poděkování za gratulace (20B-34 a 20B-35), portréty Josefa Portmana a díla Josefa Váchala. Ve sbírce jsou rovněž práce českých linorytců s portréty Josefa Váchala.

Plastiky (inv. řada 20C, 212 sb. předmětů) - Předměty v této sbírce jsou vyrobeny z různých materiálů, většinu artefaktů představují sádrové aj. busty a dřevěné plastiky především s církevní tématikou. Početná je i skupina reliéfů, minimálně jsou zastoupeny kamenné plastiky a ručně vyřezávané dřevěné kříže. Porcelánové a keramické plastiky sériové produkce, litinové kříže tovární výroby a malé křížky pro osobní potřebu jsou zařazeny do jiného fondu (Historické sbírky, části „keramika a porcelán“ a „náboženství).
Většina předmětů pochází z Litomyšle a nejbližšího okolí, popř. ze Svitavska a Zámrsku (okr. Ústí nad Orlicí). Některé sádrové plastiky jsou z místní reálné školy, kde sloužily jako modely k výuce kreslení. Z dalších předmětů z Litomyšle a okolí stojí za pozornost socha sv. Kateřiny (20C-166) z Kamenných Horek, která se nacházela u silnice do Svitav; socha sv. Jana Nepomuckého (20C-127) z 18. století, pocházející ze soudní kanceláře ze staré litomyšlské radnice; P. Marie s dítětem (20C-101) z kostela Rozeslání sv. Apoštolů v Litomyšli; P. Marie z Nedošína (20C-165) či tři sochy světců (20C-102, 104 a 105) ze Strakova.
Hodnotné jsou sochy získané roku 1972 z nálezu ze Svitav (20C-108, 109, 129, 130, 134, 154, 155, 156, 167). Mezi nimi jsou i cenné práce sochaře Severina Tischlera (20C-154 až 156). Asi nejpozoruhodnějším předmětem z hlediska své historie je kříž z 18. stol. (20C-168), patřící litomyšlským katům. Tento křížek prý držívali odsouzení na smrt, když je vezli na káře na popraviště.
Ve sbírce se nachází např. odlitek ruky malíře Josefa Matičky a jeho posmrtná maska (20C-185 a 20C-205), plastika sklářského výtvarníka Martina Janeckého (20C-200) inspirovaná knihou Ďáblova zahrádka od Josefa Váchala nebo díla litomyšlského keramického výtvarníka Jiřího Dudychy (20C-196 až 20C-198).
K nejstarším patří plastiky z 1. poloviny 17. století, socha sv. Markéty (20C-167) z nálezu ve Svitavách a socha neznámého světce (20C-164) z průčelí domu čp. 30 v Litomyšli. Nejmladší je plastika od Oldřicha Hamery z roku 2021 (20C-2011).

Lidové podmalby na skle (inv. řada 20D, 104 sb. předmětů) - Podmalby tvoří pozoruhodný soubor, který zahrnuje časové období od konce 18. stol. do 4. čtvrtiny 19. stol. Většina předmětů pochází z okolních oblastí, kde se podmalby vyráběly. Nejsou zde žádné jihočeské ani rakouské kusy. Výjimkou jsou dvě drobné podmalby z polské Čenstochové, donesené sem nejpravděpodobněji jako suvenýr z poutě. Z těch vzdálenějších oblastí je to Novoborsko a severní Morava. Mnoho podmaleb vzniklo na Českomoravské vrchovině, v oblasti Orlických hor a rovněž v kladském Kaiserwalde. Dílnu lze určit jen u několika z nich. Výjimkou je dílna Verderberových (20D-4), kde známe i jméno, jinak si při určování dílen vypomáháme znaky skupiny či mistra. Ve sbírce se nalézají podmalby z okruhu Mistra zvlněného obočí a Mistra zalomeného obočí, dále lze určit podmalby ze Severočeské sklářské oblasti, Skupinu s dekorem růží a tulipánů ze střední Moravy a Skupinu serpentinově komponovaných křížových cest z Českomoravské vrchoviny. Motivy jsou rozmanité, nejvíce je pochopitelně podmaleb s mariánskou tématikou, najdeme zde ale i jednu evangelickou podmalbu (20D-20), výjev s Katechetou se žáky (20D-32) či Adama a Evu (20D-77). Některé podmalby kopírují obrazy ze slavných poutních míst, jako je P. Marie Čenstochovská, z Maria Zell, Maria Teferl či Pasovská, z českých pak P. Marie Kralická. Sv. Trojice je zpravidla typ Gnadenstuhl. Svými rozměry vybočuje ze sbírky podmaleb pouze inv. č. 22D-35 s úctyhodnými 64,5 cm šířky a 83,2 cm výšky. Málo obvyklý je také krucifix ze dřeva s vloženou podmalbou (20D-81), kterých je v českých muzeích jen několik kusů. Zvláštní skupinu tvoří obrazy rytí do zlaté fólie na asfaltovém pozadí pod sklem (20A-91 až 20A-104).

Betlémy (inv. řada 20E, 0 sb. předmětů) - V současné době mimo sbírky online (16 sb. předmětů).

Střelecké terče (inv. řada 20T, 112 sb. předmětů) - Terče tvoří velmi cenný, početný a zřejmě kompletní soubor, který pochází ze spolkové střelnice na Karlově v Litomyšli. Muzeu jej věnovala mezi lety 1925-27 Jednota střelců do terče. Ta se ustavila v r. 1835 místo předchozí střelecké společnosti zformované v polovině 18. stol., zanikla r. 1931
Nejstarším předmětem sbírky je terč z roku 1797 (20T-2), následují tři terče (20T-1, 3, 4) z roku 1799. Ostatní pocházejí z 19. století. Nejmladším předmětem je obraz na plátně (20T-108) z 80.-90. let 19. století. Je malovaný jako terč, vyhotoven byl ovšem jen jako připomínka vítězství objednavatele ve střelecké soutěži. Sbírka obsahuje rovněž tři obrazy na dřevě – figury „šašků“, které stávaly vedle terčů. Malíře terčů známe jen v několika případech, mezi nimi je např. Antonín Dvořák a Jarolím Štantejský.
Mimo soubor ze střelnice jsou tři terče (20T-91 až 93) od Quida Šimka z Litomyšle, který je měl po otci (členu stejného spolku), a dále obraz na dřevě (20T-107) převedený roku 1988 z Regionálního muzea v Chrudimi. Důvodem převodu bylo vyobrazení interiéru litomyšlské střelnice a zachycení místních střelců.

Ostatní (inv. řada 20Z, 73 sb. předmětů) - Jádrem fondu jsou ceroplastiky, plastiky pod štulcem a instalace v láhvi. Druhou skupinou jsou obrázky ptáků sestavované z peříček. Dvě drobné instalace pod štulcem (20Z-20 a 20Z-21) pochází z majetku M. D. Rettigové. U většiny z nich je neznámý autor, několik jich ale snad lze připsat k produkci rakouské firmy Gebrüder Weinkamer (20Z-39, 47, 48, 49, 56, 60). Zvláště zajímavá je instalace (20Z-60) s postavami Papagena a Papageny z Mozartovy Kouzelné flétny. Cenné jsou plakety od Ludviky Smrčkové (20Z-1 a 20Z-2), jedna s portrétem B. Smetany a druhá s částí litomyšlského náměstí.

Kurátor: Mgr. Hana Klimešová


Literatura:
Kafka, Luboš: Sbírka lidových podmaleb na skle v Regionálním muzeu v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 9, Litomyšl 2008, s. 251-274 (podává ucelený přehled o sbírce lidové podmalby na skle)
Klimešová, Hana: Mikuláši na Litomyšlsku, Regionální muzeum v Litomyšli, 2017 (akvarely mikulášských průvodů 20A-206, 207, 208 a 309)
Klimešová, Hana: Portmoneana–Váchaliana, katalog výstavy, Regionálním muzeu v Litomyšli, 2022 (mj. výtvarné sbírky k Josefu Váchalovi, Josefu Portmanovi a historii Portmonea – Musea Josefa Váchala)
Kmošek, Petr: Střelecké spolky východních Čech a jejich malované terče, Ústí nad Orlicí 2003


Pozn. Obrazová dokumentace části „20A – Malba a kresba“ byla realizována v roce 2015 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.


nahoru

fond

FOTOARCHIV

celkový počet sbírkových předmětů:  cca 45 000
počet sbírkových předmětů online:    8 566

Fotoarchiv obsahuje snímky z období od poloviny 19. stol. převážně do konce 20. stol. Jejich autory jsou většinou místní fotografové, amatéři i profesionálové. Snímky zaznamenávají realitu Litomyšle a blízkého okolí, někdy s přesahy do českých zemí i zahraničí (záběry z cest). Tematicky je obsaženo široké rozpětí od portrétů a rodinných snímků přes dokumentaci veřejného života, architektury a města jako celku až po umělecky laděné záběry.
Specifickou, velmi početnou (cca 40 000 kusů) a historicky cennou je kolekce negativů z padesátiletého působení litomyšlského amatérského fotografa Miroslava Škrdly (1932-2016), který dokumentoval téměř veškeré dění v Litomyšli – stavební vývoj, kulturní, sportovní i společenské události (inv. řada 22X, nyní 3 015 negativů online).
Z hlediska vývoje fotografických technik a druhů materiálu je nejstarší součástí fotoarchivu malý soubor snímků zhotovených historickými technikami (inv. řada 22S, 14 sb. předmětů) včetně zřejmě nejstarší dochované daguerrotypie vytvořené v Čechách, pohled na starou poštu v Litomyšli od F. I. Staška z léta 1840 (inv. č. 22S-1, dnes je vyobrazení zcela nečitelné). Většinu sbírky tvoří pozitivy (inv. řada 22P), pozitivy umístěné v albech (inv. řada 22P-X) a především negativy, z části skleněné (inv. řada 22N a 22X). Výrazně méně početný, ale dokumentačně velmi zajímavý je soubor diapozitivů (většina z nich od litomyšlského advokáta Stanislava Bubeníčka ze 40.-50. let 20. stol.).

V rámci fotoarchivu jsou prezentovány i filmové a zvukové záznamy:

Filmové záznamy (inv. řada 22F, 80 sb. předmětů) – Pozoruhodný fond obsahuje převážně filmové dokumenty vytvořené litomyšlskými amatérskými filmaři od 40. let 20. stol. do současnosti. Filmy dokumentují kulturní, sportovní a další události z dějin Litomyšle.

Zvukové záznamy (inv. řada 22Z, 11 sb. předmětů) - Nepočetný fond obsahuje zvukové záznamy několika litomyšlských kulturních událostí od 50. let 20. stol. do současnosti.

Kurátor: PhDr. Martin Boštík
Kurátor snímků Miroslava Škrdly (inv. řada 22X): MgA. Veronika Sochůreknahoru

fond

POHLEDNICE

celkový počet sbírkových předmětů:  cca 8 000
počet sbírkových předmětů online:    4 791

Sbírka pohlednic (inv. řada 19H) je tvořena z velké části původní soukromou sbírkou litomyšlského obchodníka a sběratele Quidona Šimka (blíže k osobě Q. Šimka viz charakteristika fondu „Sbírka Q. Šimka“), který ji odkázal muzeu v roce 1933, menší počet pohlednic pochází z mladších akvizic muzea. Šimkovy pohlednice tvoří tři celky. Prvním jsou Šimkem vytvořená pohlednicová alba, nazvaná: „Sbírka pohlednic měst, hradů, zámků, pamětihodných míst a přírodních krás Království českého“, v nichž jsou pohlednice řazeny dle krajů. Druhý celek tvoří pohlednice se zeměpisnou tematikou měst a obcí českých zemí, které Šimek roztřídil do devíti nadepsaných plochých krabic. Třetí celek z Šimkovy pozůstalosti tvoří tři archivní kartony pohlednic všech námětů, žánrů i států světa a korespondenčních lístků z období let 1900 – cca 1920.
Většina pohlednic je adresována Q. Šimkovi, jeho rodinným příslušníkům a také desítkám dalších Litomyšlanů. Časové vymezení je zhruba mezi lety 1890–1939.

Kurátor: Mgr. Miluše Vopařilovánahoru

fond

KARTOGRAFIE

celkový počet sbírkových předmětů:  736
počet sbírkových předmětů online:    736 
 
Sbírka kartografie je rozdělena na tři části – atlasy (inv. řada 23A, 60 sb. předmětů), mapy (inv. řada 23B, 675 sb. předmětů) a glóby (inv. řada 23C, 1 sb. předmět). Značná část předmětů sloužila jako učební pomůcky litomyšlských škol, ale mnoho jich muzeu věnovali i jednotlivci (sběratel František Brinke, tiskař Josef Dmych aj.).
Ze starších děl převládá německá produkce 18. století (vydavatelé Homann, Seutter, Lotter), nechybí ani významná díla česká a rakouská (Vogt, Müller, Wieland, Reilly, Schrämbl). Nejstarší mapy ve sbírce jsou z holandské produkce z přelomu 16. a 17. století (Mercator 23B-273, 23B-274, Kaerius 23B-272) a o něco mladší mapa bitvy na Bílé hoře od Matthäuse Meriana (23B-113). Nejstarším atlasem sbírky je Atlas minor Nicolase Visschera II. (23A-43).
Z mladších děl stojí za zmínku jeden z nejstarších českých atlasů (Merklas, 23A-48). Pozoruhodná je např. i Schweickhardtova mapa Dolních Rakous (23B-316). Z regionálních děl jsou nejstarší Nowakova mapa litomyšlského panství (23B-17) a idikační skicy(?) stabilního katastru Litomyšle se jmény majitelů polností (23B-44).

Kurátor: Mgr. Petr Chaloupka

Literatura: Chaloupka, Petr: Sbírka kartografie Regionálního muzea v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 9, Litomyšl 2008, s. 275-283 (podává ucelený přehled o kartografické sbírce)nahoru

fond

SFRAGISTIKA

celkový počet sbírkových předmětů: 486
počet sbírkových předmětů online:   486

Fond obsahuje velmi různorodý sfragistický materiál pocházející od nejrůznějších majitelů, resp. autorů (instituce, obce, soukromé osoby) především z Litomyšle a českých zemí v širokém časovém období od středověku do 20. století.

Fond je členěn na čtyři části:


Pečetidla (typáře) (inv. řada 19B-A, 65 sb. předm.) - Zajímavá jsou pečetidla Bohuňka z Adršpachu z přelomu 15. a 16. století (19B-A-15), cechu soukenických tovaryšů v Litomyšli z r. 1564 (19B-A-13), piaristické koleje (19B-A-39), Bratrstva Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie při piaristickém chrámu v Litomyšli (19B-A-38), Bratrstva Svatého kříže při piaristickém chrámu v Litomyšli (19B-A-40) nebo osobní pečetidlo Germana Presidenta (19B-A-41). Pozoruhodný je strojek s pečetidlem na oplatky (19B-A-51) a strojky s matricemi slepých pečetí (19B-A-52 a 19B-A-53).


Razítka (inv. řada 19B-B, 35 sb. předm.) – Razítka pocházejí především z předchozí činnosti litomyšlského muzea, dnes Regionálního muzea v Litomyšli.


Pečetě (inv. řada 19B-C, 287 sb. předm.) – Část fondu tvoří jednotlivé pečetě a dále šest větších souborů pečetí vzniklých před jejich nabytím muzeem. V souborech jsou někdy i předměty formálně patřící do jiných skupin, ale byly sem zařazeny tvůrci těchto souborů, a proto tu byly ponechány.

Fond obsahuje pečetě středověké i novověké, panovnické, městské, soukromé i firemní – mnohé z nich (především ty starší) jsou však pouhými sběratelskými otisky nebo odlitky z přelomu 19. a 20. století. Pro regionální historii jsou zajímavé pečetě okolních obcí (např. 19B-C-1/40 Čistá, 19B-C-1/42 Poříčí, 19B-C-2/4 Brlenka, 19B-C-2/5 Jehnědí, 19B-C-2/8 Zahradí, 19B-C-2/27 Lezník aj.) nebo např. pečetě mlynářského cechu v Litomyšli (19B-C-2/33, 19B-C-34).


Otisky razítek (inv. řada 19B-D, 99 sb. předm.) – Mezi otisky razítek (popř. starších pečetidel) převládají razítka obecních úřadů z Litomyšle a okolí.


Kurátor: Mgr. Petr Chaloupka

Literatura: Chaloupka, Petr: Sbírka sfragistiky Regionálního muzea v Litomyšli, Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 11, Litomyšl 2010, s. 231-239 (podává ucelený přehled o sfragistické sbírce)nahoru

fond:

NUMIZMATIKA

celkový počet sbírkových předmětů: cca 23 000
počet sbírkových předmětů online:   6 394

Přibližně třetina bohatého numizmatického fondu je tvořena původně soukromou sbírkou litomyšlského obchodníka a sběratele Quidona Šimka, který ji odkázal muzeu v r. 1933. Druhá třetina je tvořena mnoha dalšími akvizicemi muzea od jeho založení. A poslední třetina neobyčejně obsáhlým nálezem depotu z Vysoké u Jevíčka učiněném v roce 2020. Mince a papírová platidla pocházejí v menší míře z celého světa, převážně pak z českých zemí a sousedních států. S výjimkou nepočetného souboru antických a keltských mincí je dokumentováno časové období od středověku do 20. století.

Fond je členěn na čtyři části:

Mince (inv. řada 19A-A, 4098 sb. předm.) – Mince tvoří nejpočetnější část podsbírky, dosud pouze částečně zpracovanou. Významné jsou soubory středověkých a novověkých mincovních nálezů učiněných v regionu v 19. až 21. století.

Medaile (inv. řada 19A-B, 11 sb. předm.) – V současné době převážně nezpracovaná sbírka různých medailí, většinou regionálních. Bude doplněna po vytřídění (zpracování) mincí.

Papírová platidla
(inv. řada 19A-C, 2186 sb. předm.) - Jedná se o různá papírová (i jedno hedvábné a jedno kožené) platidla z různých států – bankovky, bankocedule, státovky, poukázky, asignáty, nouzovky, státní dluhopisy obíhající jako platidlo. Nejstarší jsou rakouské bankocedule (19A-C-78 až 83) a francouzské asignáty (19A-C-371 až 377) z přelomu 18. a 19. století. Početně nejvíc jsou zastoupeny německé nouzovky vydávané během první světové války a krátce po ní (19A-C-507 až 2180). Nejvzácnější jsou pětadvacetizlatka z roku 1825 (19A-C-84), pětizlatka z roku 1851 (19A-C-95), desetikoruna z roku 1900 (19A-C-108) a některé další.

Ostatní (inv. řada 19A-D, 99 sb. předm.) - V této části sbírky se nacházejí účelové známky, vzory platidel, padělky a další předměty zařazené do numizmatiky původními sběrateli, jako letáky, novinové výstřižky, sady obchodních karet, kolky, stvrzenky nebo losy. Bude doplněna po vytřídění (zpracování) mincí o žetony apod.

Kurátor: Mgr. Petr Chaloupkanahoru

fond:

FILATELIE

celkový počet sbírkových předmětů: 514
počet sbírkových předmětů online:   514

Sbírka filatelie je dělena na pět částí:

Známky (inv. řada 19D-A, 493 sb. předmětů) - Jedná se o několik souborů, které se do muzea dostaly v různých dobách. Největší celek (492 kusů) obsahuje známky, které posbíral Quido Šimek (k jeho osobě a sbírkám blíže Sbírka Q. Šimka a jeho charakteristika). Jedná se o známky prakticky z celého světa z rozmezí let 1870 až 1933. V souboru se vyskytují i exotické kusy, např. ze zaniklých států jako je Travankúr či Hajdarábád. Další soubor (103 kusů) tvoří známky, které se dostaly do sbírek nejdříve v roce 1975. Pocházejí z rozmezí let 1908 až 1975 a až na jedinou výjimku se jedná o známky evropských států. V souboru převažují známky z Československa, respektive protektorátu Čechy a Morava. Poslední, nejmladší soubor známek, musel do muzea přijít nejprve v roce 1991. Známky v něm obsažené pocházejí z let 1965 až 1991 a vznikly výhradně v Československu. U posledních dvou jmenovaných souborů není znám jejich původní majitel.
Sbírka je tvořena z převážné části výplatními známkami, jednotlivě jsou zastoupeny služební, novinové a doplatní známky.


Celistvosti, celiny, formluláře (inv. řada 19D-B, 7 sb. předmětů) - Většinu fondu tvoří celistvosti, celiny a formuláře litomyšlské pošty ze sbírky místního sběratele Romana Zoubka.

Ostatní části filatelistické sbírky tvoří pouze několik sb. předmětů: Poštovní razítka (inv. řada 19D-C, 4 sb. předměty), Kolky (inv. řada 19D-D, 1 sb. předmět) a Příležitostné tisky (inv. řada 19D-E, 9 sb. předmětů).


Kurátor: Mgr. Petr Chaloupkanahoru

fond

KNIHOVNA

celkový počet svazků:  17 777
počet svazků online:    17 777

Téměř polovinu dnešního fondu tvoří bývalá profesorská knihovna litomyšlského gymnázia získaná muzeem v roce 1988. Dalšími zajímavými soubory, již méně početnými, jsou soukromé knihovny místních osobností (J. Lauba, F. Věcovského, A. Tomíčka, E. Welze a Q. Šimka) a rovněž tzv. Portmoneana, tj. tisky se vztahem k Portmoneu - Museu Josefa Váchala (tisky Josefa Portmana, Josefa Váchala aj.).
Sbírka neobsahuje žádný prvotisk, zhruba třetina je starých tisků (inv. řady S/A až S/H), do nichž jsou zařazeny publikace do konce 19. století (s mladšími přesahy např. u časopisů se začátkem jejich vydávání před r. 1900). Ostatní svazky jsou mladší (inv. řady K/A až K/H). Zvláštní skupinu tvoří drobné tisky (náboženské a kramářské písně a modlitby; inv. řada D) většinou z 19. stol. Vedle tisků je zde malý soubor rukopisů (inv. řada R), mezi nimiž zvláště vyniká iluminovaný Graduál literátského sboru v Litomyšli z roku 1563.
Z hlediska tématického sbírková knihovna pokrývá široký záběr od beletrie včetně poezie přes náboženskou literaturu, učebnice a periodika až po odborné publikace z mnoha přírodních i humanitních oborů.

Mimo popisovanou sbírkový knihovní fond muzeum spravuje rovněž knihovnu odbornou, jež je tvořena současnou vědeckou literaturou pro obory zastoupené v muzeu (katalog odborné knihovny ke stažení na domovských stránkách muzea). 

Kurátor: Mgr. Míla Vopařilová


nahoru

původní Šimkova kolekce

fond

SBÍRKA Q. ŠIMKA

celkový počet sbírkových předmětů: 1 659
počet sbírkových předmětů online:   1 659


Quido Šimek (1857-1933) byl litomyšlský kupec, kreslíř, kronikář, sběratel, spoluzakladatel městského muzea, majitel soukromého muzea a také velký humorista. Svoji rozsáhlou kolekci v roce 1933 odkázal litomyšlskému muzeu. Trojrozměrné předměty jsou v katalogu online rozděleny do ostatních fondů (viz odkaz „původní Šimkova kolekce“ výše), „sbírka Q. Šimka“ je písemnou a kreslířskou částí jeho pozůstalosti.

Nejcenější součástí sbírky Q. Šimka tvoří jeho díla, v nichž jsou neoddělitelně spojeny svérázné kresby a karikatury s textovým, někdy značně ironickým, komentářem dobového dění. Rukopis nazvaný autorem „U Šimků“ 1849 – 1911 obsahuje dějiny kupeckého krámu rodiny Šimkovy. Život v Litomyšli svérázně glosuje početný soubor kreseb nazvaný Karikatury měšťanského života, kresby ze souboru Litomyšl před 50 lety (1870) zachycují architektonické proměny města na konci 19. století. Nejrozsáhlejším Šimkovým rukopisem je Litomyšl za doby světové války 1914-1919 detailně popisující život ve městě v kontextu událostí první světové války. Uvedená díla budila značnou pozornost již v době svého vzniku, dnes podávají unikátní svědectví o životě venkovského maloměsta na přelomu 19. a 20. století. Sbírka obsahuje rovněž osobní a účetní doklady a korespondeci Q. Šimka a některých členů jeho rodiny, památky z cest, drobnější rukopisy a rukopisné katalogy sbírek. Pozoruhodný je zejména katalog jeho několikatisícové numizmatické sbírky a dále rukopisný ilustrovaný katalog uměleckoprůmyslových sbírek.

Další část sbírky tvoří soubory tiskovin a dalších materiálů shromažďované Šimkem, např. pozvánky a vstupenky, obálky, parte, plakáty a vizitky. Zvláštní je jednosvazkový soubor nejrůznějších gratulací, pamětních listů, vizitek, svatých obrázků, pozvánek, dopisů a vzkazů nazvaný Snůška vzpomínek na staré časy. Poslední částí sbírky je menší sbírka tisků nejrůznějšího zaměřeni.

Kurátor: PhDr. Martin Boštík

Literatura: Boštík, Martin: Spasitel všednosti Quido Šimek (1857-1933). Život a dílo neobyčejného litomyšlského kupce, Praha a Litomyšl 2007 (komplexní monografie o Q. Šimkovi)
Boštík, Martin: Litomyšlský kupec, sběratel, kronikář a malíř Quido Šimek (1857-1933), Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 8, Litomyšl 2007, s. 54-78 (pojednává především o kreslířském a kronikářském díle Q. Šimka)

.

Výše stručně popsaný rozsáhlý celek dokumentů je rozdělen na následující logické skupiny zvané

SOUBOR/CYKLUS

(uvedené členění tvoří také hesla ve stejnojmenném slovníku, dle něhož lze celé soubory/cykly vyhledávat):
 
cesta Q. Šimka do Itálie 1893letáky, železniční mapa Rakouska-Uherska, vysušené květiny, jídelní lístek a další památky z cesty do Itálie v roce 1893, 14 sb. předmětů, inv. č. 19S-L-1/1 až 19S-L-1/14
cesta Q. Šimka do Paříže 1900francouzské noviny, novinové výstřižky, letáky, reklamy, cestovní průvodci, přihláška na cestu, dopis a obálka z cestovní kanceláře a další památky spojené s Francií z let 1889-1922, 36 sb. předmětů, inv. č. 19S-L-3/1 až 1S-L3/36
cesta Q. Šimka do Vídně 1893mapy Vídně a Rakouska, zasedací pořádek vídeňského parlametu a tisk stenografického záznamu zasedání parlamentu 13.10.1893, 5 sb. předmětů, inv. č. 19S-L-2/1 až 19S-L-2/5
císařská rodinanoviny věnované císaři Františku Josefu I. a atentátu na Ferdinanda d’Este z let 1888-1916, 10 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-9/1 až 19S-M-9/10
Crnogorska narodna nosnja 1913soubor 12 barevných pohlednic z království Černé Hory z roku 1913 nalepených načtyřech listech modrého papíru spojených dohromady jako skládačka z let 1918-1930, 1sb. předmět, inv. č. 19S-E-5
esperantosoubor šesti informačních letáků z Lipska v esperantu z let 1924-1928, inv. č. 19S-M-3
Karikatury měšťanského životasoubor kreseb karikujících litomyšlský měšťanský život vytvořený Šimkem v letech 1880-1933, 187 sb. předmětů, inv. č. 19S-E-2/1 až 19S-E-2/187
korespondence J. Šimka přijatákorespondence přijatá Josefem Šimkem v letech 1854-1869, 5 sb. předmětů, inv. č. 19S-B3-1 až 19S-B3-5
korespondence Q. Šimka přijatápřijatá soukromá i obchodní korespondence Q. Šimka z let 1870-1933, 308 sb. předmětů, inv. č. 19S-B1-1 až 19S-B1- 308
korespondence Q. Šimka odeslanákorespondence odeslaná Q. Šimkem v letech 1882-1931, 21 sb. předmětů, inv. č. 19S-B2-1 až 19S-B2-21
Kresby - jednotlivinyjednotlivé nesouvisející kresby Q. Šimka vytvořené v letech 1866-1922, 16 sb. předmětů, inv. č. 19S-E3/1 až 19S-E3/16
Lannovy sbírkysoubor 13 novinových výstřižků, tisků a Šimkových poznámek vztahujících se k uměleckým sbírkám barona Vojtěcha Lanny z let 1903-1911, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-M-7
Litomyšl před 50 lety (1870)soubor kreseb zachycujících architektonické proměny města v letech 1870-1933 vytvořený Šimkem v letech 1921-1933, 364 sb. předmětů, inv. č. 19S-E-1/1 až 19S-E-1/364
Lombardie-Benátskosoubor 14 úředních dokumentů z Lombardie a Benátska z let 1822-1885, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-M-4
loteriesoubor losů a informačních letáků československých loterií z let 1926-1930, 5 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-5/1 až 19S-M-5/5
nezařazené jednotlivinysoubor 17 vzájemně nesouvisejících jednotlivin z let 1869-1932 obsahuje drobné rukopisy různých autorů, reprodukce Šimkových kreseb, fotografie, reklamy, oznámení a památky na let s Čs. aeroliniemi, 17 sb. předmětů, 19S-M-11/1-19S-M-11/17
novinové výstřižkysoubor 21 novinových výstřižků z českých, anglických a německých z let 1862-1932, pojednávají o Bedřichu Smetanovi, Litomyšli a dalších tématech, 1 sb. předmět, 19S-M-10
numizmatikaceníky a seznamy mincí, numizm. poznámky, opisy článků, novin. výstřižky, numizm. potvrzení, oznámení, účty, karty s vyobrazeními mincí z let 1879-1932, 21 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-1/1 až 19S-M-1/21
obrázky Švýcarska a Rakouska11 obrázků převážně přírodních scenérií ze Švýcarska a Rakouska z roku 1869, jsou přichyceny pomocí vlepených záložek na čtyřech šedých papírech, vytvořeno v letech 1880-1920, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-E-6
osobní doklady Q. Šimkaosobní doklady, noty, různé poznámky a další písemnosti z vlastnictví Q. Šimka z let 1820-1933, 53 sb. předmětů, inv. č. 19S-A1-1 až 19S-A1-53
osobní pís. rodiny Q. Šimkaosobní písemnosti rodiny Šimkovy, dopisy, vysvědčení a kupecké knihy z let 1815-1900, 35 sb. předmětů, inv. č. 19S-A2-1 až 19S-A2-35
památky z cest Josefa Řezníčkapozvánky na různé slavnosti a hostiny, dopisy, jídelní a nápojové lístky, oznámení a povolení, které sesbíral kapitán rakouské válečné lodi Josef Řezníček na svých plavbách v letech 1880-1900, 24 sb. předmětů, inv. č. 19S-L-5/1 až 19S-L-5/24
památky z dalších cest Q. ŠimkaEvropský kaleidoskop z roku 1926 je album vstupenek, účtů z hotelů, propagačních letáků a dalších upomínek na cesty, které Q. Šimek vykonal za posledních 40 let svého života, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-L-4
pozvánky a vstupenky Q. Šimkasoubor pozvánek a vstupenek Q. Šimka z let 1863-1933, 107 sb. předmětů, inv. č. 19S-I-1 až 19S-I-107
reklamasoubor reklamních letáků na mýdlo, kávu, tahací harmoniky, cikorku a další tuzemské i zahraniční výrobky z let 1900-1930, 16 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-8/1 až 19S-M-8/16
rukopis - Cesta do Paříže 1900popisuje cestu čtyř litomyšlských měšťanů na světovou výstavu do Paříže v roce 1900, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-1
rukopis - Litomyšl za světové války 1914-1919osmidílná kronika s rejstříkem a pětidílnými dodatky, která detailně popisuje život Litomyšle v kontextu událostí první světové války, 14 sb. předmětů, inv. č. 19S-D-2
rukopis - Něco o sgrafitech zámeckýchpopisuje opravou sgrafitové omítky litomyšlského renesančního zámku v r. 1920, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-3
rukopis - „U Šimků“ 1849 - 1911 popisuje dějiny kupeckého krámu v čp. 139 v Litomyšli od roku 1849 do roku 1911; přidány jsou též novinové výstřižky, které jsou věnovány Q. Šimkovi
rukopis - O zámeckém pokladupopisuje nalezení „pokladu“ na litomyšlském zámku v r. 1926, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-5
rukopis - Pane frkačko!fejeton z roku 1921, v němž vykresluje "momenty ze světové války v zázemí", 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-6
rukopis - Seznam sbírky pečetí, listin, majestátů …původní seznam Šimkových sbírek, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-7
rukopis - Sbírka numizmatická Q. Šimka …sedmidílný katalog Šimkovy numizmatické sbírky, 7 sb. předmětů, inv. č. 19S-D-8/a až 19S-D-8/g
rukopis - Ilustrovaný seznam sbírek …katalog starožitných a uměleckoprůmyslových předmětů ze Šimkovy sbírky, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-9
rukopis - Seznam odznaků …katalog Šimkovy sbírky odznaků vojenských i jiných, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-10
rukopis - Seznam obrázků z Litomyšlesoupis tematických skupin obrázků nacházejících se v Šimkově výtvarném cyklu Litomyšl před 50 lety (1870), 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-11
rukopis - Seznam sbírky svatých obrázků …soupis Šimkovy sbírky svatých obrázků, pohledů chrámů aj., 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-12
rukopis - Seznam sbírky gratulačních lístků a štamblatůsoupis Šimkovy sbírky gratulačních lístků a štamblatů, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-13
rukopis - Seznam modlitebních knížek …soupis Šimkovy sbírky modlitebních knížek, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-14
rukopis - Výtah ze Sedláčkovy Topografie Litomyšlevýtaz z rukopisu Topografie Litomyšle Augusta Sedláčka z let 1867-1869, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-15
rukopis - soupis krajů aj. v Čecháchrukopis bez desek a názvu (patrně přípravná práce pro systematizaci části Šimkovy sbírky pohlednic rozdělené podle krajů), 1 sb. předmět, inv. č. 19S-D-16
sbírka dopisnic/obálek Q.Šimkasoubor dopisnic a obálek z let 1880-1933, 73 sb. předmětů, inv. č. 19S-H-1 až 19S-H-73
sbírka parte Q. Šimkasoubor smutečních oznámení z let 1861-1932, 54 sb. předmětů, inv. č. 19S-F-1 až 19S-F-54
sbírka plakátů Q. Šimkasoubor plakátů Q. Šimka z let 1880-1932, 35 sb. předmětů, inv. č. 19S-G-1 až 19S-G-35

sbírka tisků Q. Šimka

soubor tisků nejrůznějšího zaměření a autorů, např. Josef Šimek, Josef Páta a také Jeremiáš Okurka (pseudonym Q. Šimka) popisující cestu do Itálie, 32 sb. předmětů, inv. č. 19S-K-1 až 19S-K-32
sbírka vizitek Q. Šimkasoubor vizitek cizích osob shromážděných Q. Šimkem z let 1870-1933, 57 sb. předmětů, inv. č. 19S-J-1 až 19S-J-57
Snůška vzpomínek na staré časysoubor 131 listů tvoří různé převážně české a německé gratulace, pamětní listy, vizitky, svaté obrázky, pohledy, pozvánky, dopisy a vzkazy, které jsou k listům přichycené pomocí vlepených kousků papíru, z roku 1927, 1 sb. předmět, inv. č. 19S-E-4
školní pochvalyčeské a německé školní pochvaly z let 1844-1862, 6 sb. předmětů, inv. č. 19S-E-7/1 až 19S-E-7/6
účetní materiály Q. Šimkasoubor kupeckých účtů, odběrových a účetních knih, knih osobních účtů a platebních rozkazů z let 1880-1933, 81 sb. předmětů, inv. č. 19S-C-1 až 19S-C-81
vandrovní knížkytři českoněmecké vandrovní knížky z let 1830-1849, 3 sb. předměty, inv. č. 19S-M-6/1 až 19S-M-6/3
veletrhypozvánky, letáky a informační tisky z různých tuzemských veletrhů z let 1922-1931, 12 sb. předmětů, inv. č. 19S-M-2/1 až 19S-M-2/12


nahoru

Původní Šimkova kolekce odkázaná litomyšlskému muzeu v roce 1933 byla tvořena značným počtem nejrůznějších trojrozměrných předmětů, písemností a kreseb. V katalogu online je tato původní kolekce rozčleněna následovně:

  • fond Archeologie - archeologické nálezy - (lze vyhledat přes heslo „ŠIMEK Quido – předměty z jeho sbírek“ ve slovníku Nálezový soubor)
  • fond Historické sbírky - předměty uměleckoprůmyslové povahy - např. sklo, keramika, nábytek, svítidla, hodiny aj. (lze vyhledat přes heslo „ŠIMEK Quido – předměty z jeho sbírek“ v Tématickém slovníku)
  • fond Militária - zbraně (lze vyhledat přes heslo „ŠIMEK Quido – předměty z jeho sbírek“ v Tématickém slovníku)
  • fond Výtvarné umění - umělecké předměty - např. podmalby na skle, grafika aj. (lze vyhledat přes heslo „ŠIMEK Quido – předměty z jeho sbírek“ v Tématickém slovníku)
  • fond Pohlednice - pohlednice - (téměř celý fond tvoří Šimkovy pohlednice, proto není jejich původ u jednotlivých záznamů uváděn - viz charakteristika fondu Pohlednice)
  • fond Sfragistika - tři soubory pečetí inv. č. 19B-C-1 až 3, pečetidla inv. č. 19B-A-1 až 11, 51
  • fond Numizmatika - téměř celý fond je ze sbírky Q. Šimka
  • fond Filatelie - značná část fondu je ze sbírky Q. Šimka
  • fond Knihovna - knihy (lze vyhledat přes heslo „ŠIMEK Quido“ ve slovníku Předchozí majitel)
  • fond Sbírka Q. Šimka - písemnosti a kresby


(ostatní trojrozměrné předměty z původní kolekce Q. Šimka - odznaky aj. - nejsou v katalogu online dosud zpracovány)